Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

biplogo

Odwiedza nas 80 gości oraz 0 użytkowników.

piątek, 14 czerwiec 2024

Ilość odsłon

Dzisiaj 54

Wczoraj 40

Tydzień 225

Miesiąc 711

Razem 353193

Procedury

Procedury dotyczące przyjmowania klientów na badania diagnostyczne i inne formy pomocy indywidualnej

 • Na badania diagnostyczne i inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej rodzic zgłasza dziecko osobiście lub telefonicznie.
 • Wszystkie czynności diagnostyczne i pomocowe podejmowane są na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub w wyjątkowych przypadkach samego ucznia, kiedy ukończył 18 lat.
 • O kolejności przyjęć decyduje data zgłoszenia, wyjątkiem są sytuacje kryzysowe.
 • Opinie i orzeczenia wydawane są na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów dziecka.
 • Na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna opinie po badaniach diagnostycznych mogą być przekazane do placówek oświatowych.
 • W przypadku osób pełnoletnich obecność rodziców nie jest konieczna, ale niejednokrotnie wskazana ze względów diagnostycznych.
 • Dla pełnej rzetelności diagnozy niezbędna jest dobra kondycja psychofizyczna dziecka (nie powinno być przeziębione, powinno być zaopatrzone w okulary lub aparat słuchowy itp.), dla potrzeb orzeczniczych wymagana jest dokumentacja medyczna.
 • Uczniowie diagnozowani w kierunku specjalnych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii) powinni przynieść zeszyty z jak najmłodszych klas, sprawdziany, dodatkowe prace pisemne.
 • Poradnia zapewnia wszystkim klientom atmosferę bezpieczeństwa, dyskrecji i poszanowania ich praw.
 • Wszelkiego rodzaju skargi i zażalenia mogą być składane u dyrektora placówki.

Procedura postępowania w przypadku pomocy dziecka dotkniętego problemem „eurosierocrwa” w palcówkach oświatowych.

1. Diagnoza problemu:

 • kto opiekuje się dzieckiem?
 • jak jest sytuacja prawna dziecka?
 • w zależności od specyfiki wywiadu wykonanie pogłębionego wywiadu środowiskowego oraz nawiązanie współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, Sądem, Policją, PCPR, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, placówkami oświatowymi,
 • obserwacja dziecka w placówce,
 • analiza sytuacji szkolnej dziecka,

Interwencja w razie nieuregulowanej sytuacji prawnej dziecka oraz niepokojących zachowań i trudności przejawianych przez dziecko.

2. Informacja o sytuacji dziecka od osób i instytucji, które mają kontakt z dzieckiem i które mogą mu pomóc:

 • dyrektor szkoły, pedagog szkolny, nauczyciele uczący dziecko,
 • instytucje pozaszkolne,
3. Działania ukierunkowane na pomoc dziecku:

a) działania w szkole:

 • kontrola frekwencji i postępów w nauce oraz zachowania się dziecka,
 • kontakt z opiekunem dziecka,
 • częste rozmowy z dzieckiem,
 • pomoc w nauce,
 • zachęcanie do udziału w zajęciach pozaszkolnych,
 • pomoc materialna,

b) współpraca z instytucjami i służbami społecznymi,

4. Profilaktyka – pedagogizacja środowiska wychowawczego dziecka:

 • upowszechnianie wiedzy na temat eurosierocrwa wśród pracowników szkoły,
 • informowanie na zebraniach z rodzicami o specyficznej sytuacji prawnej, emocjonalnej dzieci, których rodzice wyjeżdżają za granicę,

Procedury postępowania w przypadku pomocy dzieci dotkniętych „eurosieroctwem” w placówkach pozaświatowych.

1. Zebranie szczegółowego wywiadu środowiskowego dotyczącego sytuacji dziecka:

 • ogólna sytuacja prawna, szkolna, materialna, rodzinna i emocjonalna dziecka,
2. Współpraca z różnymi instytucjami, które mogą pomóc dziecku: Sąd, Ośrodki Pomocy Społecznej, Caritas, Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna, wychowawca klasy, pedagog szkolny, dyrektor szkoły,
 • w razie potrzeby zawiadomienie Policji, Punkt Interwencji Kryzysowej,
3. Nadzór, kontrolowanie sytuacji dziecka według ustaleń z innymi instytucjami.

PORADNIA WYDAJE OPINIE W SPRAWACH:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • dojrzałości szkolnej
 • przyspieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego
 • konieczności powtórzenia klas I – III
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
 • dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej/gimnazjum/szkole ponadgimnazjalnej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję rozwojową)
 • dostosowania warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta
 • przyjęcia uczniów gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 • przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, profilowanego, technikum, a także do klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
 • udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu/szkole podstawowej/gimnazjum/szkole ponadgimnazjalnej w formie: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych, zajęć o charakterze terapeutycznym

PORADNIA WYDAJE ORZECZENIA W SPRAWIE:

 • kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z uszkodzonym wzrokiem, słuchem, niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem intelektualnym, autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem, zagrożonych uzależnieniem, zaburzeniami zachowania
 • nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 • O terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego rodzic jest powiadamiany, może w nim uczestniczyć.
 • Orzeczenie rodzic otrzymuje w terminie 2 tygodni od daty posiedzenia Zespołu Orzekającego.