Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

biplogo

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

czwartek, 18 lipiec 2024

Ilość odsłon

Dzisiaj 2509

Wczoraj 36

Tydzień 2604

Miesiąc 5291

Razem 359020

Zapraszamy Nauczycieli i Rodziców do zapoznania się z ofertą naszej Poradni

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna organizuje i prowadzi wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez:

 • Konsultacje w ramach dyżurów konsultacyjnych na terenie szkoły lub Poradni z nauczycielami, pedagogami i dyrektorami.

 • Udział pracowników Poradni w posiedzeniach Radach Pedagogicznych szkół i przedszkoli.

 • Porady i konsultacje w indywidualnych sprawach uczniów.

 • Współpraca w konstruowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych

 • Interwencje kryzysowe.

 • Szkolenia dla nauczycieli w zakresie orzeczeń i opinii wydawanych przez PPP

 • Organizowanie spotkań samokształceniowych dla pedagogów szkół.

 • Warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli rozwijające umiejętności w zakresie pracy z uczniem.

 • Zajęcia integracyjne w klasach

Obszary tematyczne oferowanych szkoleń:

Uczniowie:

 1. Warsztaty wyboru drogi życiowej – pomoc uczniom w wyborze szkoły i zawodu.

 2. Warsztaty antystresowe dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – uczące konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 3. Warsztat skutecznego uczenia się.

 4. Warsztaty edukacyjne dla uczniów na temat rozwiązywania konfliktów klasowych – nauka mediacji i negocjacji.

 5. Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne:

- Uzależnienie od alkoholu, nikotyny i środków psychoaktywnych.
- Uzależnienie od komputera, Internetu, TV.
-
Anoreksja i bulimia, jako choroby i zaburzenia na tle trudności

psychicznych.

 1. Treningi komunikacji interpersonalnej i asertywności dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 2. Inne (w zależności od zapotrzebowania).

Nauczyciele:

1. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

2. Zabawy integrujące, metody twórczego myślenia i inne.

3. Jak oceniać kształtująco?

4. Warunki efektywnego nauczania. 

5. Jak oceniać, aby wspierać ucznia? 

6. Uzależnienia - objawy, skutki, profilaktyka.

7. Indywidualizacja w pracy z uczniem - praca z uczniem zdolnym i z uczniem z

trudnościami w uczeniu się.

8. Prawidłowy rozwój mowy i języka u dziecka.

9. Realizacja doradztwa zawodowego w szkole.

10. Profilaktyka przemocy i agresji w szkole.

11. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych. 

12. Integracja jako podstawa budowania zespołu klasowego.

13. Skuteczna komunikacja interpersonalna.

14. Agresja, przemoc i cyberprzemoc w szkole - profilaktyka i reagowanie.

15. Uczeń - rodzic - nauczyciel - dobra współpraca.

Wsparcie psychologiczne dla nauczycieli w trudnych sytuacjach związanych z pandemią koronawirusa.

Oferta dla Rodziców

- Konsultacje i pomoc w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.

- Porady i konsultacje w sprawach:

  • zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych,

  • rozwoju psychomotorycznego i zaburzeń mowy,

  • funkcjonowania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  • poradnictwa i opiniowania wyboru kierunku kształcenia i zawodu przez dziecko.

  • dzieci wybitnie uzdolnionych.

- Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców: - „Szkoła dla

Rodziców”

- Spotkania konsultacyjne w ramach zebrań z rodzicami na terenie przedszkoli

i szkół.

- Psychoterapia.

- Terapia systemowa rodzin - pomoc w zakresie przezwyciężania trudności

wychowawczych.

- Rodzinne spotkania o charakterze konsultacyjno – terapeutycznym.

 

 • Diagnoza logopedyczna

 • Terapia logopedyczna:

- wad wymowy,

- wczesna interwencja logopedyczna,

- dysfagia – zaburzenia karmienia, jedzenia i połykania,

- masaż logopedyczny,

- zaburzenia mowy i komunikacji dzieci w normie rozwojowej,

- zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

- zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością intelektualna,

- terapia dzieci z trudnościami w nabywaniu umiejętności językowych i komunikacyjnych,

- terapia z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji m.in. Polski Język Migowy , PECS,

- profilaktyka i terapia dysleksji,

- terapia pedagogiczna,

- terapia ręki,

- porady i konsultacje logopedyczne.

 

 

Wsparcie psychologiczne dla rodziców i uczniów w trudnych sytuacjach związanych z pandemią koronawirusa.

Rodzice i uczniowie mogą otrzymać porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w nowej, nieznanej sobie sytuacji (brak zwykłych kontaktów z rówieśnikami, zabaw w przedszkolach, codziennej nauki w szkole, która zastąpiona została nauką zdalną).